• Wyjątek jest zapłata za dostawę towarów lub prac, dla których obowiązek podatkowy powstaje w chwili wystawienia faktury z urzędu dostawy energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej i gazu przewodowego i świadczenia usług telekomunikacyjnych, ochrony osób, dozoru, ochrony i trzymania mienia, stałej obsługi prawnej i biurowej, najmu, dzierżawy…[Read more]

  • W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się oddana do wniesienia odwołania wobec organu władz publicznej, który dał decyzję. Wymogu dołączenia oświadczenia obejmującego zgodę nie odnosi się, jeżeli wniosek o wpis jest podpisany przez kobietę, która zależy wpisowi albo która dała uprawnienia do złożenia wniosku o wpis, al…[Read more]

  • odwolania faktury became a registered member 2 days, 10 hours ago